Algemene Voorwaarden Sfeerberg

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sfeerberg zijn
bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling
houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele
nadere overeenkomsten ten behoeve van Sfeerberg worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sfeerberg ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onze website behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling
door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren
dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10)werkdagen na ontvangst van de
bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in
euro`s,inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele
belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt
overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige
factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het
bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens
het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de
periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de
bestelling te annuleren.
Artikel 4. Levering
4.1 De door Sfeerberg opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd
dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat
noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip
waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de
voordeur op de begane grond.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen
u op grondvan enige overeenkomst aan Sfeerberg verschuldigd bent, heeft
voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de
aflevering op u over.
Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en annuleringen.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u
Sfeerberg daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7)
werkdagen na de aflevering,althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst
beantwoorden,heeft Sfeerberg de keuze de desbetreffende producten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,
heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan
Sfeerberg te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts
geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de
eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij
tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Echter is Sfeerberg niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout
(ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de lak).
Verlichting (lamp) wordt extra getest en Sfeerberg is niet aansprakelijk voor
een defect aan de lamp door een verkeerde aansluiting of gebruik van niet
geschikte lampen.
6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de
voorwaarden van onze leverancier.
6.5 Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene
voorwaarden van Sfeerberg. De bestelling van nieuw te bestellen meubels
wordt direct bij onze toeleveranciers geplaatst en het gehele productieproces
wordt meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna wordt beschouwd als
een annulering van de oorspronkelijke bestelling.
6.6. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een
schadevergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag en er zal
geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.
6.7. Het percentage bedraagt 25% indien de afnemer er al van in kennis is
gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik
van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en
Sfeerberg, dan wel tussen Sfeerberg en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Sfeerberg, is Sfeerberg niet aansprakelijk,
tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van
Sfeerberg.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sfeerberg
ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw
bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden,zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks
zonder dat Sfeerberg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Sfeerberg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Sfeerberg schriftelijk opgave doet van een adres, is
Sfeerberg gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u
aan Sfeerberg schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw
bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Sfeerberg gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat
onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden
te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit
dat Sfeerberg deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige
andere overeenkomst met Sfeerberg in strijd mochten zijn met enig
toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen
en zal deze worden vervangen door een door Sfeerberg vast te stellen nieuwe
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Sfeerberg is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op
deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Bij ophalen in de showroom
(na afspraak) kan er contant afgerekend worden of vooraf betaald worden.
Graag gepast bij contante betaling. Bij verzenden wordt er vooraf betaald.
Voor speciaal op maat gemaakte meubels, dient er vooraf 50% aanbetaald te
worden.
Door het gebruik van de internetsite van Sfeerberg en/of het plaatsen van
een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk
contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.Gegevens
voor betaling per bank:
T.n.v. Sfeerberg Bankrekening
NL 12 ABNA 0535 7847 91
Prijzen die vermeld staan op de site zijn allemaal inclusief B.T.W en exclusief
verzendkosten.
Sfeerberg is niet aansprakelijk voor typefouten in omschrijving of prijzen. De
persoonlijke gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt.
Copyright
Niets van deze site (verkoop afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden
overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder
toestemming.